Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Oznamy | Pozvánka na 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jasov

Obec J a s o v, 044 23 Jasov, Námestie sv. Floriána 259/1, okres Košice – okolie

číslo:  OcÚJas/1163 /2016

V Jasove,  16.12.2016

                                                               P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  z v o l á v a m 

   13 -té zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční dňa 19.12.2016

   ( pondelok ) od 18,00 hod. v budove Obecného úradu v Jasove ( miestnosť- sobášna sien ).

Program: 

1.  Otvorenie rokovania

2.  Voľba návrhovej komisie

3.  Určenie 

    a) overovateľov zápisnice

    b) určenie zapisovateľa

4.  Správa o plnení uznesení prijatých na  predchádzajúcich zasadnutiach

5.  Prerokovanie návrhu IV. Zmeny programového rozpočtu Obce Jasov na rok 2016 

6.   Prerokovanie návrhu programového rozpočtu obce na roky 2017-2019

7.   Prerokovanie návrhu plánu hsopodárskej činnosti Obce Jasov na rok 2017

8.   Prerokovanie konsolidovanej výročnej správy Obce Jasov za rok 2015

9.   Prerokovanie správy audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015

10.  Určenie výšky finančnej  zábezpeky a výšky nájomného pre prenájom obecného sociálneho bytu postavené z prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania a dotácií ministerstva výstavby

11.  Pridelovania obecných nájomných bytov v novopostavenej 12 b.j. na ulici Pri kachličkárni 

12.  Prerokovanie  schváleného návrhu na odpredaj obecného majetku ( pozemok ) - Lenárt Peter

13.  Prerokovanie žiadosti o odpredaj obecného pozemku v katastri obce Jasov časť Lucia Baňa

14.   Prerokovanie žiadosti organizácie Lipový dom n.o. O skončenie prenájmu budovy Denného stacionára na Hlavnej č. 45/66

15.   Prerokovanie žiadosti organizácie SEDMOKRÁSKA n.o. o prenájom obecnej nehnuteľnosti

       pre poskytovanie sociálnej služby v Dennom stacionári – na Hlavnej 45/66

16.  Rôzne

17.  Interpelácie 

18.  Záver

                                                                       

                                                                   Ing. Gabriel Nagy

                                                                      starosta obce  

                                                                                v.r.

Zoznam oznamov